این ارائه مطلب به طور خلاصه شامل اطلاعاتی درباره تاریخچه پزشکی در ایران و با عناوین زیر و ذکر منابع مورد استفاده است. سرآغاز پزشکی ایران و …