تيتان در سال  1656  توسط هويگنس هلندي كشف شد.
تيتان بزرگترين قمر زحل حتي از عطارد و پلوتو هم بزرگتر است .
تيتان تنها قمر در منظومه شمسي است كه جوي غليظ دارد.
تيتان شبيه ترين مكان در منظومه شمسي به زمين است..

11 اسلاید