آشنایی با علائم هشدار دهنده در آزمایشگاه

علائم هشدار دهنده آزمایشگاه متعدد هستند و همگی برای ایجاد ایمنی در آزمایشگاه می باشند. فردی که در آزمایشگاه کار می کند برای شرایط معمولی کار در این محیط و یا شرایط بحرانی، با علائم هشدار دهنده آزمایشگاه آشنا باشد و زمانی که با شکل این علامت ها آشنا نباشد، موقع کار با خطراتی که او را تهدید می کند نا آشنا خواهد بود.