آشنایی با آزمایشگاه علوم تجربی

در تمامی کتاب های علوم تجربی متوسطه اول و همچنین کتب فیزیک، زیست، شیمی و زمین شناسی دوره متوسطه دوم آزمایش هایی عملی جهت تحقیق و بررسی مطالب مربوط به آن علم وجود دارد.

جهت انجام صحیح این آزمایش ها نیاز به یک سری اطلاعات پیش زمینه ای درباره قوانین، وسایل، آداب و نحوه کار در آزمایشگاه را دارید.

علی الخصوص آشنایی با علائم هشدار و رعایت نکات ایمنی هنگام کار در آزمایشگاه که عدم آشنایی با هر یک از آن ها خدای ناکرده ممکن است باعث بروز صدمات گاهاً جبران ناپذیری خواهد شد.

در این صفحه شما می توانید با کلیک روی هر عنوان به صفحه مرتبط با آن هدایت خواهید شد .

آزمایشگاه علوم

کلیه مطالب درباره آزمایشگاه علوم تجربی

آشنایی با قوانین، مقررات، وسایل، نحوه کار و انجام آزمایش های علوم

وسایل آزمایشگاه

آشنایی با وسایل مهم و پرکاربرد در آزمایشگاه علوم

علائم هشدار

آشنایی با علائم هشدار و نکات ایمنی در آزمایشگاه

گزارش کار

نحوه صحیح تدوین گزارش کار آزمایشگاه و نمونه فرم خالی

آزمایشگاه عملی

فیلم های نحوه انجام آزمایش های علوم تجربی در آزمایشگاه عملی

آزمایشگاه مجازی

فیلم های نحوه انجام آزمایش های علوم تجربی در آزمایشگاه به صورت مجازی