علوم تجربی متوسطه اول

علوم تجربی متوسطه اول

در این صفحه کلیه مطالب مربوطه به درس علوم تجربی رو میتونید مشاهده کنید.

برای مشاهده مطالب و محتوای هر مورد روی زبانه آن کلیک کنید.

این صفحه و مطالب آن مرتب و به طور روزانه در حال تکمیل می باشد.

از اینکه با نظرات و پیشنهادات خودتون در هرچه بهتر کردن این مطالب به ما کمک می کنید، کمال تشکر رو داریم.

جلساتی که لینک آن ها غیرفعال است، هنوز فیلمی تهیه نشده

درس نامه علوم تجربی

نوبت اول

جلسه اول– فصل اول – صفحه 1 تا 5

جلسه دوم – فصل دوم – صفحه 6 تا 10

جلسه سوم – فصل سوم – صفحه 12 تا 15

جلسه چهارم – فصل سوم – صفحه 16 تا 19

جلسه پنجم – فصل سوم – صفحه 19 تا 22

جلسه ششم – فصل سوم – صفحه 23 تا 24

جلسه هفتم

جلسه هشتم – فصل چهارم – صفحه 25 تا 27

جلسه نهم – فصل چهارم – صفحه 28 تا 30

جلسه دهم – فصل چهارم – صفحه 31 تا 33

جلسه یازدهم – فصل چهارم و پنجم – صفحه 33 تا 37

جلسه دوازدهم – فصل پنجم – صفحه 38 تا 39

جلسه سیزدهم – فصل پنجم – صفحه 40 تا 42

جلسه چهاردهم – فصل پنجم – صفحه 43 تا 45

جلسه پانزدهم – فصل ششم- صفحه 46 تا 48

جلسه شانزدهم- فصل ششم- صفحه 49 تا 51

جلسه هفدهم- فصل ششم و هفتم- صفحه 52 تا 54

جلسه هجدهم – فصل هفتم- صفحه 55 تا 57

جلسه نوزدهم- فصل هفتم- صفحه 58 تا 60

جلسه بیستم – فصل هفتم و هشتم- صفحه 61 تا 63

جلسه بیست و یکم- فصل هشتم- صفحه 64 تا 67

جلسه بیست و دوم- فصل هشتم- صفحه 68 تا 72

جلسه اول– فصل اول – صفحه 1 تا 5

جلسه دوم– فصل اول و دوم – صفحه 5 تا 11

جلسه سوم– فصل دوم – صفحه 12 تا 16

جلسه چهارم– فصل دوم و سوم – صفحه 17تا 22

جلسه پنجم

جلسه ششم– فصل سوم – صفحه 23 تا 27

جلسه هفتم– فصل چهارم- صفحه 28 تا 34

جلسه هشتم– فصل پنجم- صفحه 35 تا 38

جلسه نهم– فصل پنجم- صفحه 39 تا 44

جلسه دهم– فصل پنجم و ششم- صفحه 45 تا 49

جلسه یازدهم- فصل ششم و هفتم – صفحه 50 تا 55

جلسه دوازدهم- فصل هفتم – صفحه 56 تا 61

جلسه سیزدهم- فصل هفتم و هشتم – صفحه 62 تا 66

جلسه چهاردهم- فصل هشتم – صفحه 67 تا 69

جلسه پانزدهم- فصل هشتم – صفحه 70 تا 75

جلسه اول– فصل اول – صفحه 1 تا 6

جلسه دوم– فصل اول و دوم – صفحه 7 تا 14

جلسه سوم – فصل دوم – صفحه 15 تا 22

جلسه چهارم – فصل دوم و سوم – صفحه 23 تا 28

جلسه پنجم

جلسه ششم – فصل سوم – صفحه 29 تا 35

جلسه هفتم– فصل سوم و چهارم – صفحه 36 تا 42

جلسه هشتم – فصل چهارم – صفحه 43 تا 48

جلسه نهم – فصل چهارم و پنجم – صفحه 49 تا 54

جلسه دهم – فصل پنجم – صفحه 55 تا 59

جلسه یازدهم – فصل پنجم و ششم- صفحه 60 تا 64

جلسه دوازدهم – فصل ششم – صفحه 65 تا 69

جلسه سیزدهم – فصل ششم و هفتم- صفحه 70 تا 74

جلسه چهاردهم – فصل هفتم – صفحه 75 تا 78

جلسه پانزدهم – فصل هفتم – صفحه 79 تا 82

نوبت دوم

جلسه اول- فصل نهم – صفحه 73 تا 76

جلسه دوم – فصل نهم- صفحه 77 تا 79

جلسه سوم – فصل نهم و دهم- صفحه 80 تا 83

جلسه چهارم – فصل دهم- صفحه 84 تا 86

جلسه پنجم – فصل دهم- صفحه 87 تا 90

جلسه ششم – فصل دهم و یازدهم- صفحه 91 تا 93

جلسه هفتم – فصل یازدهم- صفحه 94 تا 96

جلسه هشتم – فصل یازدهم- صفحه 97 تا 100

جلسه نهم – فصل دوازدهم- صفحه 101 تا 102

جلسه دهم – فصل دوازدهم- صفحه 103 تا 105

جلسه یازدهم – فصل دوازدهم – صفحه 106 تا 107

جلسه دوازدهم – فصل دوازدهم- صفحه 108 تا 109

جلسه سیزدهم – فصل سیزدهم- صفحه 110 تا 111

جلسه چهاردهم – فصل سیزدهم- صفحه 112 تا 113

جلسه پانزدهم – فصل سیزدهم- صفحه 114 تا 116

جلسه شانزدهم- فصل چهاردهم- صفحه 117 تا 118

جلسه هفدهم- فصل چهاردهم- صفحه 119 تا 120

جلسه هجدهم – فصل چهاردهم- صفحه 121 تا 122

جلسه نوزدهم- فصل چهاردهم و پانزدهم- صفحه 123 تا 124

جلسه بیستم – فصل پانزدهم- صفحه 125 تا 126

جلسه بیست و یکم- فصل پانزدهم- صفحه 127 تا 129

جلسه اول- فصل نهم – صفحه 76 تا 79

جلسه دوم- فصل نهم – صفحه 80 تا 84

جلسه سوم- فصل نهم- صفحه 85تا 88

جلسه چهارم- فصل دهم – صفحه 89 تا 93

جلسه پنجم – فصل دهم و یازدهم- صفحه 94 تا 97

جلسه ششم- فصل یازدهم- صفحه 98 تا 102

جلسه هفتم- فصل یازدهم و دوازدهم- صفحه 103 تا 106

جلسه هشتم- فصل دوازدهم- صفحه 107 تا 111

جلسه نهم- فصل دوازدهم و سیزدهم- صفحه 112 تا 116

جلسه دهم- فصل سیزدهم- صفحه 117 تا 121

جلسه یازدهم- فصل چهاردهم – صفحه 122 تا 124

جلسه دوازدهم- فصل چهاردهم- صفحه 125 تا 128

جلسه سیزدهم- فصل چهاردهم – صفحه 129 تا 132

جلسه چهاردهم- فصل چهاردهم و پانزدهم – صفحه 133 تا 136

جلسه پانزدهم- فصل پانزدهم – صفحه 137 تا 140

جلسه شانزدهم- فصل پانزدهم – صفحه 141 تا 144

جلسه اول- فصل هشتم – صفحه 83 تا 87

جلسه دوم- فصل هشتم – صفحه 88 تا 94

جلسه سوم – فصل نهم- صفحه 95 تا 97

جلسه چهارم – فصل نهم – صفحه 98 تا 102

جلسه پنجم – فصل نهم- صفحه 103 تا 106

جلسه ششم – فصل دهم- صفحه 107تا 111

جلسه هفتم- فصل دهم – صفحه 112تا 115

جلسه هشتم – فصل دهم- صفحه 116 تا 120

جلسه نهم – فصل یازدهم – صفحه 121 تا 125

جلسه دهم – فصل یازدهم – صفحه 126 تا 130

جلسه یازدهم – فصل دوازدهم – صفحه 131 تا 134

جلسه دوازدهم – فصل دوازدهم – صفحه 135 تا 138

جلسه سیزدهم – فصل دوازدهم – صفحه 139 تا 145

جلسه چهاردهم – فصل دوازدهم – صفحه 146 تا 150

جلسه پانزدهم – فصل چهاردهم- صفحه 151 تا 157

جلسه شانزدهم – فصل چهاردهم و پانزدهم – صفحه 158 تا 164

جلسه هفدهم- فصل پانزدهم – صفحه 165 تا 173

نمونه سوال علوم تجربی

جهت خرید و تهیه نمونه سوالات مربوط به هر درس روی پایه مورد نظر کلیک کرده و سپس نوبت امتحانی را انتخاب کرده تا فایل به سبد خرید شما اضافه گردد.

بعد از پرداخت، فایل مورد نظر شما قابل دانلود شده خواهد د و همچنین به ایمیل شما ارسال می شود.

تمامی نمونه سوالات به همراه پاسخنامه می باشند .

لطفاً در وارد کردن ایمیل خود دقت فرمائید زیرا جهت ارتباطات بعدی و ارسال پیام و فایل های خریداری شده ما، از همین ایمیل استفاده می شود.

تدریس علوم تجربی

خالدی نیا

با ما در ارتباط باشید


تماس باما

 

ارسال ایمیل