ابلاغ کارکنان آموزش و پرورش

برنامه ای جهت مرتب کردن بایگانی مدارس و صدور فرم های درخواست معافیت تحصیلی دانش، آموزان، گواهی اشتغال به تحصیل و آخرین وضعیت تحصیلی دانش آموز به نظام وظیفه و نامه اداری آماده