طرح توجیهی

طرح های توجیهی که در اینجا طراحی شده اند، برای اولین بار در قالب اکسل طراحی شده اند. تا کاربر براحتی بتواند با تغییر ارقام و مبالغ نتایج مورد نظر خود را بدست آورد.