در فایل زیر که براساس فاکتورهای رسمی مورد قبول بانک ها و موسسات مالی طراحی شده، شما با وارد کردن اطلاعات مورد نیاز و چاپ آن می توانید از خدمات دریافت تسهیلات استفاده کنید.