مجموعه ای از مهمترین فرم هایی که یک مدیر مدرسه باید در اختیار داشته باشد.

شامل:

صورت جلسه اعضاي شوراي مالي

صورت جلسات شورای مدرسه

صورتجلسه شوراي دبيران

فرم انسداد فارغ التحصیلان

تمامی فرم ها در قالب Word می باشند.

4 فایل دو صفحه ای