با خرید این آزمون یکبار می توانید آزمون دهید.

بعد از پرداخت لینک آزمون به همراه کد ورود برای شما نمایش داده می شود.

لطفاً به در زمان مشخص شده آزمون خود را انجام دهید تا لینک آزمون غیر فعال نشود.

زمان استفاده از این آزمون

از شنبه, ۰۱ مهر ۱۴۰۲ ساعت ۰۰:۰۰ تا یکشنبه, 30مهر ۱۴۰۲ ساعت 23:55

نمره شما در انتهای آزمون نمایش داده خواهد شد.