قلب چیست؟
قلب در بدن چه کاری انجام می دهد؟
چه قسمت هایی به قلب متصل هستند؟
ضربان قلب به چه معنی است؟
قلب مانند تلمبه ای خون را به گردش  در می آورد و در حقیقت دو تلمبه ی  مجاور هم است . یک  تلمبه ی قلب خون دارای کربن -دی اکسید را از بدن به شش ها ودیگری خون دارای اکسیژن رابه همه ی سلولها می رساند.